skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High nationwide incidence of multiple sclerosis in Sweden

Ahlgren, Cecilia ; Odén, Anders ; Lycke, Jan

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25265372 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...