skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel; East Asian Peace, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning ; East Asian Peace program, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning

International Area Studies Review, 2015, Vol. 18(3), pp. 312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; DOI: 0.1177/2233865915596709

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...