skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

European realities. Asymmetric rural development and revalorization of marginal Lands in Europe: Prologue

Rytkönen, Paulina ; Cristovao, Artur ; Marescotti, Andrea

Spanish Journal of Rural Development, 2013, Vol.IV(4)-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-1216 ; ISSN: 2171-1216

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...