skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From national policies to territorial anchorage: The case of Jämtland

Rytkönen, Paulina

Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflictin times of crisis : XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology 29 July – 1 August 2013, pp.281-282

ISBN: 9788890896002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...