skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using 360-degrees interactive videos inpatient trauma treatment education: design, development and evaluationaspects

Herault, Romain Christian ; Lincke, Alisa ; Milrad, Marcelo ; Forsgärde, Elin-Sofie ; Elmqvist, Carina

Smart Learning Environments, 2018, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s40561-018-0074-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...