skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Letter by Hope et al Regarding Article, "Bicuspid Aortic Cusp Fusion Morphology Alters Aortic Three-Dimensional Outflow Patterns, Wall Shear Stress, and Expression of Aortopathy"

Hope, Michael D. ; Sigovan, Monica ; Dyverfeldt, Petter; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för kardiovaskulär medicin ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Avdelningen för kardiovaskulär medicin ; Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Circulation, 2014, Vol. 130(19), pp. E170-E170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008824

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...