skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polyunsaturated fatty acid analogs act antiarrhythmically on the cardiac I-Ks channel

Liin, Sara ; Silverå Ejneby, Malin ; Barro-Soria, Rene ; Alexander Skarsfeldt, Mark ; Larsson, Johan ; Starck Härlin, Frida ; Parkkari, Teija ; Hjorth Bentzen, Bo ; Schmitt, Nicole ; Peter Larsson, H. ; Elinder, Fredrik; Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för cellbiologi ; Linköpings universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för cellbiologi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol. 112(18), pp. 5714-5719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1503488112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...