skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software-Intensive Product Engineering in Start-Ups: A Taxonomy

Klotins, Eriks ; Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony

IEEE Software, 2018, Vol.35(4), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194 ; DOI: 10.1109/MS.2018.2801548

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...