skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forestillinger om döden blandt aeldre med etnisk minoritetsbaggrund i eget hjem og på plejehjem
Conceptions about the death of elderly with ethnic minority background in own homes and in nursing homes

Raunkjaer, Mette

Klinisk Sygepleje, 2012, Vol.26(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-2767

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...