skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving Image Quality in Visual Cryptography

Yan, Bin ; Xiang, Yong ; Hua, Guang

Series ISSN: 1860-4862 ; ISBN: 978-981-13-8288-8 ; E-ISBN: 978-981-13-8289-5 ; DOI: 10.1007/978-981-13-8289-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...