skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whole Body Interaction with Public Displays

Walter, Robert

Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-981-10-4456-4 ; E-ISBN: 978-981-10-4457-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4457-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...