skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Nagorno-Karabakh deadlock: Insights from successful conflict settlements

Babayev, Azer ; Schoch, Bruno ; Spanger, Hans-Joachim

Series ISSN: 2662-3544 ; ISBN: 978-3-658-25198-7 ; E-ISBN: 978-3-658-25199-4 ; DOI: 10.1007/978-3-658-25199-4

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...