skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Virtual Agents: 13th International Conference, IVA 2013, Edinburgh, UK, August 29-31, 2013. Proceedings

Igor, Sankovic ; De Loor, Pierre ; Demulier, Virginie ; Nédélec, Alexis ; Bevacqua, Elisabetta;; Aylett, Ruth ; Krenn, Brigitte ; Pelachaud, Catherine ; Shimodaira, Hiroshi

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-40414-6 ; E-ISBN: 978-3-642-40415-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40415-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...