skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing

Gelin, Chrystel

Series ISSN: 2194-8445 ; ISBN: 978-3-642-32014-9 ; E-ISBN: 978-3-642-32015-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-32015-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...