skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV

Cordeil, Maxime ; Hurter, Christophe ; Conversy, Stéphane;; Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23767-6 ; E-ISBN: 978-3-642-23768-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...