skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Holonic and Multi-Agent Systems for Manufacturing: 5th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, HoloMAS 2011, Toulouse, France, August 29-31, 2011. Proceedings

Mařík, Vladimír ; Vrba, Pavel ; Leitão, Paulo

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23180-3 ; E-ISBN: 978-3-642-23181-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23181-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...