skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces: Second International Conference on Usability and Internationalization, UI-HCII 2007, Held as Part of HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part II

Aykin, Nuray

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-73288-4 ; E-ISBN: 978-3-540-73289-1 ; DOI: 10.1007/978-3-540-73289-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...