skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated Circuit and System Design. Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation: 15th International Workshop, PATMOS 2005, Leuven, Belgium, September 21-23, 2005. Proceedings

Paliouras, Vassilis ; Vounckx, Johan ; Verkest, Diederik

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-29013-1 ; E-ISBN: 978-3-540-32080-7 ; DOI: 10.1007/11556930

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...