skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Management of Multimedia Networks and Services: 7th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2004, San Diego, CA, USA, October 3-6, 2004. Proceedings

Kristiansson, Johan ; Parnes, Peter;; Vicente, John ; Hutchison, David

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-23239-1 ; E-ISBN: 978-3-540-30189-9 ; DOI: 10.1007/b101051

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...