skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt

Methi, Jan Selmer ;Sergeev, Andrei ;Bieńkowska, Małgorzata ;Nikiforova, Basia;; Methi, Jan Selmer ; Sergeev, Andrei ; Bieńkowska, Małgorzata ; Nikiforova, Basia

Series ISSN: 2194-315X ; ISBN: 978-3-319-99391-1 ; E-ISBN: 978-3-319-99392-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-99392-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...