skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives

Leal Filho, Walter ;Pociovălișteanu, Diana Mihaela ;Borges de Brito, Paulo Roberto ;Borges de Lima, Ismar;; Leal Filho, Walter ; Pociovălișteanu, Diana Mihaela ; Borges de Brito, Paulo Roberto ; Borges de Lima, Ismar

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-73027-1 ; E-ISBN: 978-3-319-73028-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73028-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...