skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Jakala, Michaelina ;Kuzu, Durukan ;Qvortrup, Matt;; Jakala, Michaelina ; Kuzu, Durukan ; Qvortrup, Matt

ISBN: 978-3-319-67097-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67098-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...