skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Quality of Democracy in Korea: Three Decades after Democratization

Mosler, Hannes B. ;Lee, Eun-Jeung ;Kim, Hak-Jae;; Mosler, Hannes B. ; Lee, Eun-Jeung ; Kim, Hak-Jae

ISBN: 978-3-319-63918-5 ; E-ISBN: 978-3-319-63919-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-63919-2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...