skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies

Costa Pinto, António ;Cotta, Maurizio ;Tavares de Almeida, Pedro;; Costa Pinto, António ; Cotta, Maurizio ; Tavares de Almeida, Pedro

ISBN: 978-3-319-62312-2 ; E-ISBN: 978-3-319-62313-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-62313-9

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...