skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaktive Systeme: Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces

Preim, Bernhard ; Dachselt, Raimund

eXamen.press

ISBN: 9783642452468 ; ISBN: 3642452469 ; E-ISBN: 9783642452475 ; E-ISBN: 3642452477 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45247-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...