skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective

Turban, Efraim ; King, David ; Lee, Jae Kyu ; Liang, Ting-Peng ; Turban, Deborrah C.

Series ISSN: 2192-4333 ; ISBN: 978-3-319-10090-6 ; E-ISBN: 978-3-319-10091-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10091-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...