skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present

Mikkelsen, Flemming ;Kjeldstadli, Knut ;Nyzell, Stefan;; Mikkelsen, Flemming ; Kjeldstadli, Knut ; Nyzell, Stefan

ISBN: 978-1-137-57849-5 ; E-ISBN: 978-1-137-57855-6 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57855-6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...