skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neural Correlates of Quality During Perception of Audiovisual Stimuli

Arndt, Sebastian; Möller, Sebastian (Editor) ; Küpper, Axel (Editor) ; Raake, Alexander (Editor)

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9789811002472 ; ISBN: 9811002479 ; E-ISBN: 9789811002489 ; E-ISBN: 9811002487 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0248-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...