skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concepts in Law

Laporta, Francisco J (Editor) ; Peczenik†, Aleksander (Editor) ; Schauer, Frederick (Editor) ; Hage, Jaap C (Editor) ; Pfordten, Dietmar (Editor)

Law and Philosophy Library [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9789048129812 ; ISBN: 9048129818 ; E-ISBN: 9789048129829 ; E-ISBN: 9048129826 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2982-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...