skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Horizons in Web Based Learning: ICWL 2011 International Workshops, KMEL, ELSM, and SPeL, Hong Kong, December 8-10, 2011, ICWL 2012 International Workshops, KMEL, SciLearn, and CCSTED,Sinaia, Romania, September 2-4, 2012. Revised Selected Papers

Chiu, Dickson K.W. ;Wang, Minhong ;Popescu, Elvira ;Li, Qing ;Lau, Rynson;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Chiu, Dickson K. W (Editor) ; Wang, Minhong (Editor) ; Popescu, Elvira (Editor) ; Li, Qing (Editor) ; Lau, Rynson (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662434536 ; ISBN: 3662434539 ; E-ISBN: 9783662434543 ; E-ISBN: 3662434547 ; DOI: 10.1007/978-3-662-43454-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...