skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

Alepis, Efthimios ; Virvou, Maria; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783642538506 ; ISBN: 3642538509 ; E-ISBN: 9783642538513 ; E-ISBN: 3642538517 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53851-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...