skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kooboh: Variable Tangible Properties in a Handheld Haptic-Illusion Box

Kildal, Johan; Isokoski, Poika (Editor) ; Springare, Jukka (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Haptics: Perception, Devices, Mobility, and Communication: International Conference, EuroHaptics 2012, Tampere, Finland, June 13-15, 2012 Proceedings, Part II, pp.191-194

ISBN: 9783642314032 ; ISBN: 3642314031 ; E-ISBN: 9783642314049 ; E-ISBN: 364231404X ; DOI: 10.1007/978-3-642-31404-9_33

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...