skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identity Based Public Verifiable Signcryption Scheme

Selvi, S Sharmila Deva ; Sree Vivek, S ; Pandu Rangan, C; Heng, Swee-Huay (Editor) ; Kurosawa, Kaoru (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Provable Security: 4th International Conference, ProvSec 2010, Malacca, Malaysia, October 13-15, 2010. Proceedings, pp.244-260

ISBN: 9783642162794 ; ISBN: 3642162797 ; E-ISBN: 9783642162800 ; E-ISBN: 3642162800 ; DOI: 10.1007/978-3-642-16280-0_17

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...