skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability of Nomadic User Interfaces

Dees, Walter; Jacko, Julie A (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction. Towards Mobile and Intelligent Interaction Environments: 14th International Conference, HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part III, pp.195-204

ISBN: 9783642216152 ; ISBN: 3642216153 ; E-ISBN: 9783642216169 ; E-ISBN: 3642216161 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21616-9_22

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...