skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-Driven Development of Advanced User Interfaces

Kacprzyk, Janusz ;Hussmann, Heinrich ;Meixner, Gerrit;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Hussmann, Heinrich (Editor) ; Meixner, Gerrit (Editor) ; Zuehlke, Detlef (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642145612 ; ISBN: 3642145612 ; E-ISBN: 9783642145629 ; E-ISBN: 3642145620 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14562-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...