skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed User Interfaces in Ambient Environment

Vanderdonckt, Jean ; Mendonca, Hildeberto

Communications in Computer and Information Science, Constructing Ambient Intelligence: AmI 2007 Workshops Darmstadt, Germany, November 7-10, 2007 Revised Papers, pp.121-130

ISBN: 9783540853787 ; ISBN: 3540853782 ; E-ISBN: 9783540853794 ; E-ISBN: 3540853790 ; DOI: 10.1007/978-3-540-85379-4_15

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...