skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Web Engineering: 7th International Conference, ICWE 2007 Como, Italy, July 16-20, 2007 Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Baresi, Luciano (Editor) ; Fraternali, Piero (Editor) ; Houben, Geert-Jan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540735960 ; ISBN: 3540735968 ; E-ISBN: 9783540735977 ; E-ISBN: 3540735976 ; DOI: 10.1007/978-3-540-73597-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...