skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;North, Chris;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Kerren, Andreas (Editor) ; Stasko, John T (Editor) ; Fekete, Jean-Daniel (Editor) ; North, Chris (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540709558 ; ISBN: 354070955X ; E-ISBN: 9783540709565 ; E-ISBN: 3540709568 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70956-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...