skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-based dynamic distribution of user interfaces of critical interactive systems

Navarre, David ; Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Pasquini, Alberto ; Ragosta, Martina

Proceedings of the 3rd International Conference on application and theory of automation in command and control systems, 28 May 2013, pp.66-75

ISBN: 9781450322492 ; ISBN: 1450322492 ; DOI: 10.1145/2494493.2494502

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...