skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Affective Feedback in Intelligent Tutoring Systems: A Practical Approach

Jiménez, Samantha ; Juárez-Ramírez, Reyes ; Castillo, Victor H ; Tapia Armenta, Juan José; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319931968 ; ISBN: 3319931962 ; E-ISBN: 9783319931975 ; E-ISBN: 3319931970 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93197-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...