skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart Homes and Their Users

Hargreaves, Tom ; Wilson, Charlie; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319680170 ; ISBN: 331968017X ; E-ISBN: 9783319680187 ; E-ISBN: 3319680188 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68018-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...