skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prototyping of User Interfaces for Mobile Applications

Bähr, Benjamin; Möller, Sebastian (Editor) ; Küpper, Axel (Editor) ; Raake, Alexander (Editor)

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9783319532097 ; ISBN: 331953209X ; E-ISBN: 9783319532103 ; E-ISBN: 3319532103 ; DOI: 10.1007/978-3-319-53210-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...