skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart Textiles: Fundamentals, Design, and Interaction

Schneegass, Stefan ;Amft, Oliver;; Barbosa, Simone (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Jacob, Robert J. K (Editor) ; Murray, Dianne (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Óscar (Editor) ; Balakrishnan, Ravin (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Markopoulos, Panos (Editor) ; Myers, Brad A (Editor) ; Plimmer, Beryl (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Vetere, Frank (Editor) ; Schnädelbach, Holger (Editor) ; Schneegass, Stefan (Editor) ; Amft, Oliver (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319501239 ; ISBN: 3319501232 ; E-ISBN: 9783319501246 ; E-ISBN: 3319501240 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50124-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...