skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Theorem Proving: 7th International Conference, ITP 2016, Nancy, France, August 22-25, 2016, Proceedings

Blanchette, Jasmin Christian ; Merz, Stephan;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Blanchette, Jasmin Christian (Editor) ; Merz, Stephan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319431437 ; ISBN: 3319431439 ; E-ISBN: 9783319431444 ; E-ISBN: 3319431447 ; DOI: 10.1007/978-3-319-43144-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...