skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Future and Emergent Trends in Language Technology: First International Workshop, FETLT 2015, Seville, Spain, November 19-20, 2015, Revised Selected Papers

Quesada, J.F. ; Martín-Mateos, F.-J. ; Lopez-Soto, T.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Quesada, José F (Editor) ; Martín Mateos, Francisco-Jesús (Editor) ; Lopez-Soto, Teresa (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319334998 ; ISBN: 3319334999 ; E-ISBN: 9783319335001 ; E-ISBN: 3319335006 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33500-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...