skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies

Mavromoustakis, Constandinos X. ;Mastorakis, George ;Batalla, Jordi Mongay;; Patnaik, Srikanta (Editor) ; Sethi, Ishwar (Editor) ; Li, Xiaolong (Editor) ; Mavromoustakis, Constandinos X (Editor) ; Mastorakis, George (Editor) ; Batalla, Jordi Mongay (Editor)

Modeling and Optimization in Science and Technologies

ISBN: 9783319309118 ; ISBN: 3319309110 ; E-ISBN: 9783319309132 ; E-ISBN: 3319309137 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30913-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...