skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Peripheral Interaction: Challenges and Opportunities for HCI in the Periphery of Attention

Bakker, Saskia ;Hausen, Doris ;Selker, Ted;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Bakker, Saskia (Editor) ; Hausen, Doris (Editor) ; Selker, Ted (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319295213 ; ISBN: 3319295217 ; E-ISBN: 9783319295237 ; E-ISBN: 3319295233 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29523-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...