skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design for Teaching and Learning in a Networked World: 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15-18, 2015, Proceedings

Gráinne, Conole ; Tomaz, Klobucar ; Christoph, Rensing ; Johannes, Konert ; Lavoué, Elise;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Conole, Gráinne (Editor) ; Klobučar, Tomaž (Editor) ; Rensing, Christoph (Editor) ; Konert, Johannes (Editor) ; Lavoué, Elise (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319242576 ; ISBN: 3319242571 ; E-ISBN: 9783319242583 ; E-ISBN: 331924258X ; DOI: 10.1007/978-3-319-24258-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...