skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agent Environments for Multi-Agent Systems IV: 4th International Workshop, E4MAS 2014 - 10 Years Later, Paris, France, May 6, 2014, Revised Selected and Invited Papers

Weyns, Danny ; Michel, Fabien;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Weyns, Danny (Editor) ; Michel, Fabien (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319238494 ; ISBN: 3319238493 ; E-ISBN: 9783319238500 ; E-ISBN: 3319238507 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23850-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...