skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Haptic Teleoperation Systems: Signal Processing Perspective

Lee, Jae-Young ; Payandeh, Shahram

ISBN: 9783319195568 ; ISBN: 3319195565 ; E-ISBN: 9783319195575 ; E-ISBN: 3319195573 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19557-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...